Missie en visie

Onze missie
Wij nemen de kinderen mee in hun ontwikkeling en brengen ze kennis en vaardigheden bij. Wij creëren een veilige omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de steeds veranderende maatschappij.
 
Onze visie
Onze school kenmerkt zicht door een pedagogisch klimaat waarin wij kinderen veiligheid en structuur bieden en waar ze zichzelf kunnen zijn. Door een passende ondersteunings- en begeleidingsstructuur is er in ons aanbod ruimte voor verschillen en komen we tegemoet aan de onderwijsbehoeften van kinderen. In de ontwikkeling van het kind trekken wij samen op met ouders/ verzorgers.

Onze primaire taak is het bieden van kwalitatief goed onderwijs. Dit is gericht op de brede ontwikkeling van kinderen. Naast sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenen, taal en lezen is er aandacht voor technologie, creativiteit en de wereld om ons heen.
Wij creëren een uitdagende leeromgeving waarin kinderen zichzelf, hun vaardigheden en talenten zo optimaal mogelijk ontwikkelen, zodat kinderen zich gelukkig voelen en met plezier naar school gaan. Onze focus ligt daarbij op zelfstandigheid, mede-eigenaarschap en een onderzoekende houding.

Onze kernwaarden
Binnen onze school staan de volgende kernwaarden centraal:
 
Welbevinden
Ik voel dat ik er mag zijn en ruimte krijg om te zijn en te ontdekken wie ik ben.
Wij benaderen leerlingen vanuit een positieve houding  en op basis van vertrouwen, zodat ze zich gezien en gehoord voelen. Leerlingen ervaren de verschillende mogelijkheden om zich te ontwikkelen.
 
Betrokkenheid
Ik ben nieuwsgierig, geïnteresseerd en gemotiveerd.
Door een uitdagende leeromgeving, een breed aanbod en goed onderwijs stimuleren wij de betrokkenheid van leerlingen om zo het beste uit zichzelf te kunnen halen.
 
Eigenheid
Ik onderzoek wie ik ben en waar ik sta ten opzichte van de wereld om me heen.
Wij begeleiden de leerlingen om een eigen identiteit te ontwikkelen, waarbij respect en gelijkwaardigheid centraal staat.
 
Zelfstandigheid
Ik kan voor mezelf opkomen, initiatief nemen en op zoek gaan naar oplossingen.
Wij helpen kinderen om keuzes te maken, samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen.
 
Structuur
Ik weet wat er van me verwacht wordt en wat ik van anderen mag verwachten.
Met duidelijke afspraken en routines zorgen wij voor rust. Wij creëren een doorgaande lijn door het spreken van dezelfde ‘taal’.